Kathleen E. Dubs Alapítvány


English

Alapszabályzat

I. fejezet

Az Alapítvány elnevezése és székhelye

 1. Az alapító: Dr. Grezsu Katalin.
 2. Az alapítvány neve: „K.E. Dubs Alapítvány” — Alapítvány főiskolai és egyetemi hallgatók tanulmányainak támogatására.
 3. Az Alapítvány rövidített neve: „K.E. Dubs Alapítvány”
 4. Az Alapítvány idegen nyelvű elnevezése: “K.E. Dubs Foundation” — Foundation for the Support of the Study of College and University Students.
 5. Az Alapítvány székhelye: 3300 Eger, Madách Imre u. 2.
 6. Az Alapítvány működési területe: Európai Unió.

II. fejezet

Az Alapítvány jogállása és célja

 1. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy.
 2. Az Alapítvány célja: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 3. Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: főiskolai és egyetemi hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges anyagi támogatás biztosítása; hallgatók külföldi tanulmányútjainak támogatása.
 4. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, szolgáltatásait a céljából adódó kötöttségek figyelembe vételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.
III. fejezet

Az Alapítvány vagyona

 1. Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 500.000 Ft, azaz: ötszázezer Forint készpénz. Az Alapítvány nyilvántartásba vételét követően az induló vagyon átkerült az Alapítvány bankszámlájára.
 2. Az Alapítvány nyílt alapítványként működik. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.
 3. Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.
 4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.
 5. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.
 6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
 7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből — az eset összes körülményeinek mérlegelésével — megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.
 8. Az Alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
 9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, de elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, céljai megvalósítását nem veszélyeztetve folytathat, és gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt célokra és tevékenységére fordíthatja. Az Alapítvány az alapítványokra mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
 10. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől — a normatív támogatást kivéve — csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
IV. fejezet

Az Alapítvány kezelő szerve és a kezelő szerv működése

 1. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.
 2. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 1. Dr. Czeglédi Csaba — a Kuratórium elnöke, 2. Dr. Fojtiková Katarina, 3. Podhorányi Gabriella.
 3. Az Alapítvány képviselője (a Kuratórium tagjai közül): Dr. Czeglédi Csaba, a Kuratórium elnöke.
 4. A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat.
 5. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.
 6. A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5) bek.].
 7. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
 8. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról, leírást kapnak. A kuratóriumi ülések időpontját, napirendjét az ülés időpontja előtt 8 nappal nyilvánosságra kell hozni.
 9. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor mindhárom tag jelen van.
 10. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség nem lehetséges.
 11. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye).
 12. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
 13. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatok megjelentetéséről.
 14. A Kuratórium feladatai közé tartozik:
  1. az Alapítvány céljainak, tevékenységének minél szélesebb körű megismertetése,
  2. az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó döntések meghozatala,
  3. az alapítványi célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó szervezési munka ellenőrzése,
  4. az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, döntés az adományok, támogatások, felajánlások elfogadásáról,
  5. az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározása, odaítélése, folyósítása,
  6. a Kuratóriumi tagok díjazásának és költségtérítésének elfogadása és megállapítása azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását semmilyen formában nem veszélyezteti,
  7. az előző évről készített beszámoló elfogadása,
  8. döntés vállalkozás létesítéséről, vagy abban való részvételről.
 15. A Kuratórium elnökének feladata:
  1. a Kuratórium működésével kapcsolatos döntés előkészítése, a döntések végrehajtásának előkészítése, a végrehajtás megszervezése,
  2. az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó szervezési munka elvégzése,
  3. az előző évről készített beszámoló előkészítése, előterjesztése,
  4. javaslattétel az esetleges jövedelem felhasználására,
  5. ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a kuratórium megbízza,
  6. beszámol külső szervekkel történő tárgyalásairól,
  7. a kuratóriumi ülések összehívása, levezetése,
  8. az éves feladatterv előterjesztése és az éves gazdálkodás figyelemmel kísérése.
 16. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Dr. Czeglédi Csaba, a Kuratórium elnöke, és Podhorányi Gabriella, kuratóriumi tag, együttesen jogosult.
 17. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.
 18. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
V. fejezet

A Felügyelő Bizottság (FB)

 1. Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem éri el az 5 millió Ft-ot, így az Alapító önálló felügyelő szervet nem hozott létre. Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a 1997. évi CLVI. Kht. 10§ (1) bekezdésének megfelelően, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre akkor is, ha az FB felállításának kötelezettsége más jogszabálynál fogva egyébként nem terheli az Alapítványt.
VI. fejezet

Az Alapítvány megszűnése

 1. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a PTK 74/E-F§-a irányadó.
 2. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona — a hitelezők kielégítése után — hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg.
 3. Az Alapítványnak az Alapító halálát követő megszűnése esetén az Alapítvány vagyona nem követelhető vissza, azt hasonló célra, illetve hasonló célú Alapítvány működésére kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
VII. fejezet

Záró rendelkezések

 1. A jelen Alapszabályzatot az Alapítvány Kuratóriuma 2012. december 22-n megtartott ülésén elfogadta.
 2. A jelen Alapszabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

Eger, 2012. december 22.
Dr. Czeglédi Csaba
a Kuratórium elnöke