Kathleen E. Dubs Alapítvány


English

Alapító okirat

A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Ptk. 74/A-F. § -ai alapján 2012. szeptember 1. napjától az alábbi jogi személyiséggel rendelkező Alapítvány létrehozását határoztam el.

1. Az Alapító adatai:

2. Az Alapítvány neve

"K.E. Dubs Alapítvány" - Alapítvány főiskolai és egyetemi hallgatók tanulmányainak támogatására. Alapítvány rövidített neve: "K.E. Dubs Alapítvány". Az Alapítvány idegen nyelvű elnevezése: "K.E. Dubs Foundation" – Foundation for the Support of the Study of College and University Students

3. Az Alapítvány székhelye, működési területe:

4. Az alapítvány jogállása, célja, feladatai:

  1. a. Az Alapítvány önálló jogi személy.
  2. b. Az Alapítvány célja, tevékenységei:
    • Tudományos tevékenység, kutatás
    • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
    • Kulturális tevékenység.
    • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

b. Az Alapítvány céljait az alábbi tevékenységekkel valósítja meg:

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, szolgáltatásait a céljából adódó kötöttségek figyelembe vételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

5. Az Alapítvány alapításkori vagyona: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint.

Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósítását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.
Az Alapító által rendelkezésre bocsátott összeget az Alapító az Alapítvány nyilvántartásba vételéig ügyvédi letéti számlán helyezi el, melyről a letétet kezelő ügyvéd letéti igazolást bocsát ki. Az Alapítvány nyilvántartásba vételét követően az induló vagyon átkerül az Alapítvány bankszámlájára.

6. Az Alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása, az Alapítvány gazdálkodása:

6.1. Az Alapítvány vagyonát minden olyan célra fel lehet használni, amely közvetlenül az alapítványi célok megvalósítását szolgálja. A tartalékolás és befektetés mértékét és módját a kuratórium határozza meg.

6.2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi magán és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány alapító okiratában foglaltakat elfogadta, tudomásul vette és az alapítvány vagyonát bármely módon gyarapítja ( pénz, ingó és ingatlan vagyonértéket képviselő jog, stb.)

6.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

6.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

6.5. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

6.6. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

6.7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6.8. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem éri el az Ötmillió forintot, ezért Felügyelő Szerv létrehozásáról nem rendelkezik.

7. Az Alapító Okirat módosítása:
Az Alapítói fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen alapító okiratot – a Kuratórium mindenkori tagjainak egyetértésével – módosíthatja.

Az Alapítvány szervezete és működése:

8.1. Az Alapítvány kezelője és legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve a 3 főből álló Kuratórium.

8.2. A kuratórium elnöke: Dr. Czeglédi Csaba.

8.3. A kuratórium tagjai:

8.4. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel.

8.5. A kuratóriumi tagok felkérése visszavonható, ha a kurátor tevékenységével vagy mulasztásával az Alapítvány célját veszélyezteti, vagy ha a kurátori tisztségről lemond. A kurátor kijelölésének és visszahívásának írásban kell megtörténnie.

8.6. A Kuratórium tagjainak összeférhetetlensége:

A Kuratórium tagjai nem állhatnak sem rokoni, sem anyagi vagy munkahelyi függőséget eredményező kapcsolatban az Alapítóval és egymással. Fentiekre vonatkozóan a kurátoroknak feladatvállaló nyilatkozatukban nyilatkozniuk kell. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

A Kuratórium tagja nem lehet az Alapítvány – szükség szerint létrehozandó – felügyelő szervének tagja.

8.7. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

8.8. A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. A kuratóriumi ülések nyilvánosak.

8.9. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.
A Kuratórium ülését az Elnök hívja össze, a meghívót – a napirend közlésével – az ülést megelőzően legalább 15 nappal a tagoknak meg kell küldeni. Az ülésen a kurátoroknak személyesen kell megjelenni, meghatalmazott útján nem járhatnak el.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

8.10. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a határozat meghozatalakor mindhárom tag jelen van. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza, szavazategyenlőség nem lehetséges.

8.11. A Kuratórium egyhangú szavazata szükséges az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásához.

8.12. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

8.13. A Kuratórium az alapítvány adminisztratív, operatív feladatinak ellátására ügyvezetőt is működtethet. Ennek működéséről és díjazásáról a Kuratórium dönthet.

8.14. A Kuratórium Elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.

8.15. Az Alapítvány alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.

9. Az Alapítvány képviselete:

9.1. Az Alapítványt Dr. Czeglédi Csaba Elnök önállóan jogosult képviselni.

9.2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog Dr. Czeglédi Csaba és Podhorányi Gabriella kuratóriumi tagokat együttesen illeti meg.

9.3. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratóriumi elnök gyakorolja.

9.4. Az Alapítvány szükség szerint foglalkoztathat alkalmazottat. Az alkalmazott képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt.

10. Nyilvántartási szabályok:
A Kuratórium Elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.
A Kuratórium a döntéseinek nyilvántartását az Alapítvány székhelyén vezeti.
Az iratokba való betekintést a kuratórium elnöke biztosítja az érdeklődő számára, előzetes időpont egyeztetést követően az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal köteles az Alapítónak beszámolni az Alapítvány céljainak megvalósulásáról, az Alapítványi vagyon jogszabályoknak megfelelő kezeléséről és felhasználásáról.

11. Az Alapítvány megszűnése:

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani.

12. Záró rendelkezések:

12.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

12.2. Az Alapítvány létrejöttének feltétele, hogy az Egri Törvényszék az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye.

Eger, 2012. szeptember 01.

Dr. Grezsu Katalin
Alapító

Az okiratot készítem és ellenjegyzem
dr. Nagy Norbert, egyéni ügyvéd (3300 Eger, Széchenyi u. 7. 1/1.)
Eger, 2012. szeptember 01.

Az Alapító Okirat 8. pontjának módosítása:

8.2. A kuratórium elnöke: Balogné Bérces Katalin Anikó

8.3. A kuratórium tagjai:

A módosítás kelte: Eger, 2020. november 09.